Przyjęliśmy ponad 20 000 zadowolonych turystów!

Warunki rezerwacji

1. Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Mountain Apartments zastrzega sobie Prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.


2. Rezerwacja zadatkowa
Rezerwacji zadatkowej obiektu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.mountainapartments.pl. Rezerwacja zadatkowa wymaga wpłaty zadatku 30% wartości rezerwacji. Zadatek, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacony przy użyciu karty kredytowej, przelewu on-line lub na podane w e-mailu
konto bankowe nr 47 2490 0005 0000 4600 7619 4632 


a) Karta kredytowa
W przypadku płatności kartą kredytową, zadatek należy wpłacić przy użyciu systemu płatności dotpay. Brak dokonania przelewu kartą kredytową spowoduje anulowanie rezerwacji.
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację Rezydentowi.


b) Przelew on-line
W przypadku wpłaty zadatku przelewem on-line, zadatek należy wpłacić przy użyciu systemu płatności dotpay. Brak dokonania przelewu spowoduje anulowanie rezerwacji.

c) Przelew Bankowy
W przypadku wpłaty na konto bankowe, w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację zadatkową zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić zadatek w ciągu 72 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po wpłaceniu zadatku należy potwierdzenie przelewu przesłać na nr fax. 012 376 88 80 lub na adres e-mail: biuro@mountainapartments.pl.
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania, a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. Zakres umowy najmu
Umowa zawarta pomiędzy Mountain Apartments a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. Szczegóły ceny są podane w zestawieniu cenowym przed zatwierdzeniem rezerwacji. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Mountain Apartments nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłaty miejscowej w kwocie 2,00 PLN za każdy dzień pobytu oraz opłaty za sprzątanie 100 zł jednorazowo. Pobyt zwierzaka jest dodatkowo płatny w kwocie 30 zł/doba. 


4. Kaucja na czas pobytu
Mountain Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 500 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy klienta.


5. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialny za przekazanie kluczy . Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Rezydentem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

Przyjazd i wyjazd w godzinach nocnych 22 - 6 rano dodatkowo płatny 50 PLN


6. Obowiązki klienta

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego lub mailowego Mountain Apartments o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na voucherze, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

Korzystanie z kominka – klient zobowiązuje się do korzystania z kominka wyłącznie w czasie obecności w apartamencie. Zabrania się pozostawienia rozpalonego ognia w kominku bez osobistego dozoru.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.


7. Zmiany w rezerwacji


a) Zmiana terminu pobytu
Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i dany apartament jest wolny w nowym terminie. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres recepcja@mountainapartments.pl z podaniem nowego terminu. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.


b) Przedłużenie pobytu
Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten Rezydentowi.


c) Zmiana liczby osób
Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Mountain Apartments telefonicznie lub mailowo i dopłaty różnicy w cenie.

 

d) Mountain Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie Moutain Apartments zwróci różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.mountainapartments.pl


8. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Mountain Apartments a o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.


9. Bezpłatny pobyt dziecka
Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu "Uwagi" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.


10. Wystąpienie siły wyższej
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Mountain Apartments rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Mountain Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Mountain Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


11. Ochrona danych osobowych
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej mountainapartments.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu mountainapartments.pl, na warunkach wskazanych w Polityce Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych Jarmex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie dostępną pod adresem http://mountain-apartments.com.pl/rodo.pdf. Dane będą przetwarzane w szczególności w celach realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji, jak również w celach marketingowych organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii. Jarmex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Micińskiego 13
30-426 Kraków
NIP 6793091927
REGON 122844539 

 
Apartamenty w Zakopanem, Kościelisko - Zakopane Tel.: +48 511 000 660 Email: biuro@mountainapartments.pl